Κέρδη μετά από φόρους 53 εκατ. ευρώ το 2018 ανακοίνωσε η Alpha Bank

featured image

Κέρδη μετά από φόρους 53 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το 2017 ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.

O διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ε. Ψάλτης, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι στα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα, εκπροσωπώντας την τράπεζα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, η Alpha Bank σημειώνει θετικές επιδόσεις για το 2018. Το αποτέλεσμα αυτό συμπίπτει με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την επιχειρησιακή μας ευελιξία, προσθέτει ο κ.Ψάλτης.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display("div-gpt-ad-1539094545114-0"); });

«Προτεραιότητά μας είναι να επιταχύνουμε την επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, να εξασφαλίσουμε ότι η Alpha Bank θα παραμείνει η τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών μας, με τους οποίους διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις και να βελτιώσουμε περαιτέρω την αποδοτικότητα μας με σκοπό την παροχή ακόμη πιο ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών», αναφέρει.

Σε συνέχεια μίας χρονιάς κατά την οποία η τράπεζα πέτυχε την έβδομη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τις πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναβαθμίζουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωσή τους κατά 10,7 δισ. ευρώ και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 14,3 δισ. ευρώ έως το 2021. Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω, εφόσον προχωρήσουν οι αναμενόμενες συστημικές λύσεις που εξετάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας κατά τρόπο που θα μας οδηγήσει σε καινούργιους οικονομικούς στόχους, καθώς επαναπροσδιορίζουμε το σχέδιο ανάπτυξης του ομίλου, προσθέτει ο Βασίλειος Ψάλτης.

Στα κύρια οικονομικά μεγέθη της Alpha Bank που ανακοινώθηκαν ξεχωρίζουν τα παρακάτω:

- Περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, με μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 3,1 δισ. ευρώ και των δανείων σε καθυστέρηση κατά 2,1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Το δ" τρίμηνο, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ.

- Το 2018, η τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετουμένων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 3 δισ. ευρώ περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους 7 δισ. ευρώ περίπου.

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον όμιλο να ανέρχονται σε 38,7 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 3,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 32,7 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για τον όμιλο, βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017.

- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Τον Φεβρουάριο 2019, εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της τράπεζας μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,4%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,7 δισ. ευρώ.

- Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 1.756 εκατ.ευρώ, μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

- Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε 64,3 εκατ.ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2018, τα συνολικά χρηματοοικονομικά κέρδη ανήλθαν σε 462,7 εκατ.ευρώ, έναντι 144,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

- Το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,4 δισ. ευρώ ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

- Οι ζημίες απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 1.614,9 εκατ. ευρώ το 2018, επηρεασμένες σημαντικά από την αναγνώριση επιπλέον ζημιών απομειώσεως κατά το δ" τρίμηνο, σχετιζόμενες με την αύξηση της περιμέτρου επιλεγμένων μη εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση, που αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσεως, έναντι 172 μονάδων βάσεως το 2017.

- Τα Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων ανήλθαν σε (289,4) εκατ. ευρώ το 2018. Επιπλέον, ο φόρος εισοδήματος ήταν πιστωτικός και ανήλθε σε 342,3 εκατ.ευρώ, επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως της τράπεζας αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

- Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ το 2018 έναντι 21,1 εκατ. ευρώ το 2017.

- Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων σε 4,6 δισ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Από το Blogger.