Επιχείρηση «ενίσχυσης ταμειακών διαθεσίμων»: Νέα δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

featured image

Την επιχείρηση «ενίσχυσης των ταμειακών διαθεσίμων» συνεχίζει το υπουργείο Οικονομικών με τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας που αναμένεται να διενεργηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Στόχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είναι η άντληση του ποσού του 375 εκατ. ευρώ. Η τελευταία δημοπρασία 6μηνων γραμματίων είχε γίνει στις 26 Αυγούστου 2020 και το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο μηδέν ενώ είχαν υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 984 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 1,57 φορές.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) των νέων εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων θα είναι η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.


Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.

Πηγή: www.newsbeast.gr


Από το Blogger.